Muziektherapie in de chronische fase

Het artikel dat samengevat is door de werkgroep literatuur gaat deze maand over een RCT naar muziektherapie in groepsverband in de chronische fase, waar ook de omgeving bij betrokken werd.

Siponkoski, S.T., Pitkäniemi, A., Laitinen, S., Särkämö, E.R., Pentikäinen, E., Eloranta, H., Tuomiranta, L., Melkas, S., Schlaug, G., Sihvonen, A.J. & Särkämö, T. (2022). Efficacy of a multicomponent singing intervention on communication and psychosocial functioning in chronic aphasia: a randomized controlled crossover trial. Brain Communications, 5(1), 1-13. https://doi.org/10.1093/braincomms/fcac33 (free access).

Achtergrond

Ongeveer 40% van de mensen die getroffen worden door een beroerte heeft afasie. In de helft van de gevallen zijn de communicatieproblemen na een jaar nog aanwezig. Dit heeft een negatieve invloed op de sociale participatie en het emotioneel en psychologisch welbevinden.

Gezien de hoge prevalentie van een beroerte, de aanhoudende communicatieproblemen en de impact van afasie op sociale participatie is er behoefte aan een nieuwe, effectieve, gemakkelijk toepasbare methode die zowel de communicatieve als de psychosociale vaardigheden van personen met afasie (PMA) en hun omgeving verbeteren.

Gebruik van muziek is een effectieve revalidatiemethode die het motorische, cognitieve en het emotionele herstel na een beroerte kan verbeteren. Momenteel richten deze methoden zich vooral op de individuele revalidant en worden ze vaak niet toegepast in de chronische fase. Hierdoor worden de voordelen van groepstherapie, zoals de kracht van sociale interactie, niet volledig benut. Bij bestaande groepstherapieën wordt de directe omgeving van de PMA niet betrokken, terwijl ook bij hen de impact van afasie groot is. Zodoende is een nieuwe interventie ontwikkeld.

Methode

Participanten: 54 personen met afasie (53 cerebro vasculair accident, 1 traumatisch hersenletsel) en 43 familieleden (22 echtgenoten, 8 kinderen, 2 broers/zussen, 4 ouders en 7 anderen).

Inclusiecriteria: ouder dan 18, spreekt Fins, meer dan 6 maanden post-onset, minimaal een matige afasie, kan geluid maken door zingen of neuriën.

Exclusiecriteria: een gehoorprobleem, cognitieve stoornissen waardoor geen informed consent kan worden gegeven, neurologische/psychologische comorbiditeiten, drugs- of alcohol misbruik.

Uitkomstmaten: er werden neuropsychologische onderzoeken, taaltesten en vragenlijsten afgenomen voor een baseline (T1), na 5 maanden (T2) en na 9 maanden (T3).

Er werd gekeken naar onderstaande aspecten in de periode van T1 naar T2 en in de periode van T1 naar T3.

 • een verandering in communicatief vermogen;
 • een verandering in gesproken taalproductie of verbale vaardigheden;
 • de resultaten op emotionele, sociale en functionele uitkomstmaten.

Study design: De 54 personen met afasie en 43 familieleden werden willekeurig verdeeld over twee groepen: AB/BA (A=interventie, B=controle)

-AB → kreeg de zang interventie in de eerste 16 weken (T1 en T2)
-BA → kreeg de zang interventie in de laatste 16 weken (T2 en T3)

De controle therapie (standaard therapie) bestond uit: logopedie, psychologie, fysiotherapie en ergotherapie.

Interventie

16  weken zangtherapie, bestaande uit:

 • Groepszangsessies (1 sessie per week van 90 min, totaal 24 uur):
  – 60 minuten zingen
  – 30 minuten op de groep gebaseerde melodische intonatie therapie (MIT)

Er werden 10 bekende Finse liedjes en een paar nieuwe liedjes gezongen. Na elke groepstraining was er de mogelijkheid om samen koffie/thee te drinken. In de studie werden de zangsessies geleid door een gespecialiseerde muziektherapeut en een koordirigent.

 • Thuis training (3 sessies per week, 30 minuten per sessie, totaal 24 uur)

Alle liedjes die in de therapie gezongen werden konden thuis geoefend worden. Dit kon via een applicatie voor een tablet waarop alle liedjes stonden.

Meetinstrumenten:
– Communicative Activity Log (CAL);
– Stroke Impact Scale 3.0 (SIS) – subschalen communicatie, fysiek functioneren, emoties, geheugen en denken, participatie en rolfunctie;
– Western Aphasia Battery (WAB);
– Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE);
– Epidemiological Studies-Depression (CES-D);
– Social Provision Scale (SPS).

Conclusie

In deze cross-over Randomized Controlled Trial is onderzocht hoe effectief een zanginterventie is bij de behandeling van chronische afasie. De belangrijkste resultaten laten zien dat de beschreven interventie de alledaagse communicatieve vaardigheden verbeterde en ook verbetering bracht in verbale taalproductie taken zoals naspreken en benoemen. Daarnaast leidde de interventie tot verbeterde sociale participatie en een afname van de zorglast voor mantelzorgers. De interventie bood sociale en emotionele ondersteuning aan zowel PMA als hun directe omgeving.

De resultaten lieten zien dat vijf maanden na beëindiging van de interventie nog steeds vooruitgang werd geboekt op het gebied van communicatieve vaardigheden. Het positieve effect op de sociale participatie was echter van korte duur en kon niet meer worden waargenomen tijdens de follow-up. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan de mate van betrokkenheid en sociale interactie die deze interventie bood.

Deze resultaten zijn klinisch belangrijk omdat ze nieuw bewijs leveren dat op zang gebaseerde interventies, gekoppeld aan reguliere zorg, het herstel van chronische afasie kunnen ondersteunen in vergelijking met alleen standaardzorg.

Discussie

Er worden een aantal beperkingen van deze studie genoemd: PMA met variatie in ernst en type afasie, de klinische relevantie van de vooruitgang is niet gemeten (clinically important difference), onbekend wat de bijdrage is van elk behandelcomponent (groepszangsessies, op groep gebaseerde MIT, zelfstandig thuis oefenen), methodologische tekortkomingen, mogelijk verschillen tussen groepen op basis van biografische, neuropsychologische, neurobiologische factoren.

Vragen voor de klinische praktijk

Heb jij de mogelijkheid om muziek therapie in groepsverband aan te bieden?
Zo ja, wat zijn jouw ervaringen? Betrek je familie hierbij?

maandag 24-04-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie