Literatuursamenvattingen

Op deze pagina vind je de artikelen die door de werkgroep Literatuur zijn samengevat. De samenvattingen zijn tevens in de Nieuwsbrief van AfasieNet verschenen.

Van Ewijk, L., Versteegde, L., Raven-Takken, E. & Hilari, K. (2016). Measuring quality of life in Dutch people with aphasia: development and psychometric evaluation of the SAQOL-39NL. Aphasiology, doi: 10.1080/02687038.2016.1168919.

In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de SAQOL- 39 (Stroke and Aphasia Quality of Life Scale) een aanvaardbaar, valide en betrouwbaar instrument is voor het beoordelen van de levenskwaliteit van mensen met een chronische afasie. De SAQOL-39NL is een veelbelovend nieuw instrument voor gebruik in de klinische werksetting.

Neeltje J. (Carolien) de Vries, Petra H. Sloot & Wilco P. Achterberg (2016): Pain and pain assessment in stroke patients with aphasia: a systematic review. Aphasiology. DOI: 10.1080/02687038.2016.1254150.

Dit is de eerste systematische review over de prevalentie van pijn en pijnmeetinstrumenten bij PMA. Hieruit blijkt dat pijn meten bij mensen met afasie lastig blijkt te zijn, in 5 van de 10 geselecteerde studies zijn mensen met een ernstige afasie geëxcludeerd vanwege het niet zelf kunnen rapporteren van pijn. In de conclusie en discussie worden suggesties gedaan voor meet- en observatieinstrumenten.

Bose, A., Wood, R., & Kiran, S. (2016). Semantic fluency in aphasia: clustering and switching in the course of 1 minute. International Journal of Language & Communication Disorders, 00(0), 1-12

De uitkomsten suggereren dat de moeilijkheden van PMA in verbale woordfluencytaken vooral veroorzaakt worden door lexicaal-semantische stoornissen (het ophalen en produceren van woorden), en voor een klein deel door de executieve componenten van de taak. Dit onderzoek heeft als eerste onderzoek bekend het onderdeel tijd meegenomen in de kwalitatieve en kwantitatieve metingen, en biedt daarmee voldoende handreikingen voor verder onderzoek in de toekomst.

Marshall, J., Booth, T, Devane, N, Galliers, J, Greenwood, H, Hilari, K, Talbot, R Wilson, S & Woolf, C. Evaluating the Benefits of Aphasia Intervention Delivered in Virtual Reality: Results of a Quasi-Randomised Study. PLOS ONE 2016: 12 (August), 16-18

 

Gayle DeDe (2013). Reading and Listening in People with Aphasia American Journal of Speech-Language Pathology: 2013, 579-590

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar het effect van syntactische complexiteit op het lezen en schrijven van zinnen bij mensen met afasie.

Ineke van der Meulen, W. Mieke.E. van de Sandt-Koenderman, Majanka H. Heijenbrok – Kal, Evy G. Visch-Brink, Gerard M. Ribbers. The Efficacy and Timing of Melodic Intonation Therapy in Subacute Aphasia.
Neurorehabilitation & Neural Repair online, 20 January 2014.

In dit artikel wordt beschreven of MIT effectief is bij afasie, zo ja in welke fase en welke factoren hierbij een rol spelen.

Bright, F., Kayes M., McCann, M. & McPherson, K. (2013). Hope in people with aphasia. Aphasiology, Vol 27(1), 41-58.

In dit artikel wordt beschreven hoe mensen met afasie hoop ervaren in de post acute fase van de revalidatie, en welke factoren hoop beïnvloeden.

Paul Conroy, Karen Sage & Matthew A. Lambon Ralph (2009 online); Errorless and errorful therapy for verb and noun naming in aphasia. Aphasiology 23:11, p.1311-1337.

In dit artikel wordt het effect van errorless learning vergeleken met errorful learning bij woordvindtherapie, gericht op het aanleren van zowel werkwoorden als zelfstandige naamwoorden.

Joost Hurkmans, Roel Jonkers, Madeleen de Bruijn, Anne M. Boonstra, Paul P. Hartman, Hans Arendzen & Heleen A. Reinders-Messelink (2015): The effectiveness of Speech–Music Therapy for Aphasia (SMTA) in five speakers with Apraxia of Speech and aphasia. Aphasiology, 29:8, 939-964, DOI: 10.1080/02687038.2015.1006565.

In dit artikel wordt het effect van de SMTA onderzocht op de verbale communicatie in het dagelijks leven van 5 patiënten met afasie en spraakapraxie ten gevolge van een CVA.

Sandra M. Wielaert, Karen Sage, Majanka H. Heijenbrok-Kal & Mieke W.M.E. van de Sandt-Koenderman (2015): Candidacy for conversation partnertraining in aphasia: findings from a Dutch implementation study. Aphasiology, DOI:10.1080/02687038.2015.1100707

In dit artikel wordt het implementatieonderzoek van de ‘Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT)” beschreven.

Julius Fridriksson, H. Isabel Hubbard, Sarah Grace Hudspeth, Audrey L. Holland, Leonarda Bonilha, Davida Fromm en Chris Rorden. Speech entrainment enables patients with Broca. Brain 2012: 135; 3815-3829.

In dit artikel wordt een onderzoek besproken naar een therapie die taalverwerking van gehoorde spraak met het mondbeeld van de spreker combineert. Uit het onderzoek blijkt dat een behandeling gericht op audio-visuele spraakverwerking resulteert in een grotere verbetering van de spraak-taalproductie dan een puur auditieve aanpak.

G. Albyn Davis (2005) PACE revisited, Aphasiology 19:1, 21-38.

In dit artikel wordt de methode PACE, “Promoting Aphasics Communicative Effectiveness”, beschreven, evenals de kritiek die hierop gekomen is sinds het verschijnen van PACE en het commentaar hierop van de auteur. De vier principes van PACE worden duidelijk beschreven, evenals verschillende varianten op PACE, zgn. PACE-Like of PACE-Lite procedures.

Des Roches, C., Balanchandran, I., Ascenso, E., Tripodis, Y., Kiran, S. (2015). Effectiveness of an impairment-based individualized rehabilitation program using an iPad-based software platform. Frontiers in Human Neuroscience, Volume 8, 1015.

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de effectiviteit van stoornisgerichte talige en cognitieve therapie aan afasiepatiënten, door het aanbieden van een geïndividualiseerd softwareprogramma op de iPad.

Het gehele artikel is hier na te lezen (open access).

Tobias Sent Karsten; Anders dan met woorden, Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek Utrecht, januari 2103.

Kagan, A., Simmons-Mackie, N., Rowland, A., Huijbregts, M., Shumway, E., McEwen, S., Threats, T. & Sharp, S. (2008). Counting what counts: A framework for capturing real-life outcomes of aphasia intervention. Aphasiology, Vol. 22(3), 258-280.

Dit artikel beschrijft een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke methode om vooruitgang in zelfvertrouwen en sociale participatie als gevolg van afasietherapie te meten, iets wat in het algemeen niet met meetinstrumenten wordt vastgelegd: Living With Aphasia: Framework for Outcome Measurement (A-FROM).

Worral, L., Sherratt, S., Rogers, P., Howe, T., Hersh, D., Ferguson, A. & Davidson, B. (2011). What people with aphasia want: Their goals according to the ICF. Aphasiology, Vol. 25(3), 309-322.

Deze studie laat zien dat het -op een afasievriendelijke manier- samen doelen stellen met de cliënt en het monitoren van de resultaten van de therapie een belangrijke kern is van de logopedische therapie.

Hashimato, N., Widman, B., Kiran, S., Richards, A. (2013). A comparison of features and categorial cues to improve naming abilities in aphasia. Aphasiology, Vol. 10, 1252-1279.

In deze studie is het effect van verschillende semantische cues met elkaar vergeleken bij afasiepatiënten met benoemproblemen: cues die kenmerkende eigenschappen van het doelwoord weergeven en cues die categoriale verwantschap met het doelwoord weergeven.

Deborah Hersch, Linda Worrall, Tami Howe, Sue Sherratt, Bronwyn Davidson. SMARTER goal setting in aphasia rehabilitation. Aphasiology, 2012. Vol. 26, No 2, 220-233.

Dit artikel beschrijft een raamwerk waardoor doelen gestructureerd en gezamenlijk (door therapeut en cliënt) kunnen worden opgesteld. Het raamwerk is gebaseerd op resultaten van een grote studie in Australië, het Goals in Aphasia Project, die de ervaringen met het opstellen van doelen binnen de revalidatie van cliënten, familie en logopedisten onderzocht.

Fotiadou, D., Northcutt, S. Chatzidaki, S., Hilari, K. (2014). Aphasia blog talk: How does stroke and aphasia affect a person’s social relationships? Aphasiology, 28:11, 1281-1300, DOI: 10.1080/02687038.2014.928664 .

Dit artikel betreft een onderzoek naar het onderhouden van sociale relaties door het gebruik van blogs, door mensen met afasie. Dit bleek een positief effect te hebben, doordat het bijdraagt aan zelfexpressie en acceptatie van het leven na de beroerte, volgens de onderzoekers.

Ruth Herbert, Emma Gregory and Wendy Best (2014). Syntactic versus lexical therapy for anomia in aqcuired aphasia: differential effects on narrative and conversation. International Journal of Language & Communication Disorders. Maart-april 2014. Vol. 49, No 2. Blz. 162-173.

Godecke, E., et al. (2014). A comparison of aphasia therapy outcomes before and after a Very Early Rehabilitation programme following stroke. International Journal of Language and Communication Disorders. DOI: 10.1111/1460-6984.12074.

Jokel, R., Graham, N., Rochon, E., Leonard, C. (2014). Word retrieval therapies in primary progressive aphasia. Aphasiology. DOI: 10.1080/02687038.2014.899306.

Werkgroep Literatuur

Contact

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie