Afgeronde projecten en scripties

Er zijn de afgelopen periode weer enkele projecten afgerond en scripties verschenen op het gebied van afasie.

Thamar Steenmeijer (2019) De Scenario Test Kids

Dit betreft een normeringsonderzoek bij Nederlandssprekende kinderen zonder taal-en communicatieproblemen. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen.

Begeleider: dr. Ineke van der Meulen, Rijndam Revalidatie.

Frank Paemeleire (2019) ScreeningTest voor Cognitie en Communicatie (STCC)

De ScreeningTest voor Cognitie en Communicatie (STCC,) werd uitgebreid met 5 subtests en voorzien van de normeringsgegevens van 314 gezonde Vlaamse proefpersonen. Het volledig instrument wordt gratis gedeeld via een Creative Commons licentie. Ga naar de rubriek ‘STCC’ op www.neurocom.be en download de handleiding, de scoreformulieren, het testmateriaal én de normtabellen per subtest.

Maren van Rijssen (2019) CommuniCare

Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden CommuniCare: een programma dat communicatie in zorginstellingen verbetert. Het programma bestaat uit:

1)   Scholing voor zorgverleners, zoals revalidatie artsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en voedingsassistenten. Hierin worden technieken geleerd om effectiever te communiceren.
2)    Aandacht voor inbedding in de betrokken organisatie, zodat de opgedane kennis en vaardigheden niet verloren gaan. De ontwikkeling van ondersteunende hulpmiddelen maken hier onderdeel van uit.
3)    En informatie en aandacht voor naasten. Een interactieve informatievideo voor naasten, met informatie over afasie, de gevolgen van afasie en wat zij kunnen verwachten in het zorgtraject. https://www.afasienet.com/mensen/voor-naasten/informatiepunt-voor-naasten/

Mirjam Otters (2019) ANTAT-CU Real Time

Een gekwantificeerde beoordeling van de verbaal-mondelinge effectiviteit en efficiëntie middels de ANTAT. Masterspecialisatie Taal-en Spraakpathologie, Radboud Universiteit.

Begeleider: dr. Marina Ruiter, Radboud Universiteit; tweede lezer: dr. Frans van der Slik, Radboud Universiteit.

Samenvatting:
De Amsterdam-Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheden (ANTAT; Blomert, Koster & Kean, 1995) brengt bij personen met afasie (PMA) de begrijpelijkheid van de gesproken taal in kaart middels scenario’s van alledaagse communicatieve situaties.

Ruiter et al. (2011) hebben een kwantitatieve scoringsprocedure voor de ANTAT ontwikkeld, gebruik makend van essentiële informatie-eenheden of content units (CUs; Yorkston & Beukelman, 1980). Hiertoe is gekwantificeerd welke informatie personen zonder afasie (PZA) over het algemeen noemen om het communicatieve doel in een ANTAT-scenario te behalen. Uit hun studie bleek dat de constructvaliditeit van de ANTAT toeneemt door het gebruik van dit externe criterium: niet alleen kan gevoeliger gemeten worden hoe de begrijpelijkheid (i.e., verbaal-mondelinge effectiviteit) van mensen met afasie over de tijd heen verandert, maar ook hoe snel zij de relevante informatie communiceren (i.e. verbaal-mondelinge efficiëntie). Kortom, met de nieuwe kwantitatief scoringsmethode kan een vollediger en gedifferentieerder beeld van de verbaal-mondelinge functionele communicatievaardigheid gegeven worden dan met het originele, kwalitatieve scoringssysteem.

Deze nieuwe kwantitatieve scoringswijze is echter arbeidsintensief, omdat de uitingen eerst orthografisch getranscribeerd moeten worden alvorens de CUs gescoord kunnen worden (ANTAT-CU Orthografisch). Dat belemmert de klinische toepassing ervan. De huidige studie heeft daarom een scoringsmethode ontwikkeld en onderzocht waarbij CUs direct op basis van de opgenomen gesproken responsen gescoord kunnen worden, dus zonder tussenkomst van een orthografische transcriptie (ANTAT-CU Real Time). In dit scriptie-onderzoek zijn uitingen van 31 PZA en 8 PMA met zowel de ANTAT-CU Real Time als de ANTAT-CU Orthografisch gescoord. De uitkomsten van beide scoringswijzen zijn vergeleken. Hieruit bleek dat de ANTAT-CU Real Time betrouwbaar is en een volwaardig alternatief voor ANTAT-CU Orthografisch vormt. De ANTAT-CU Real Time is minder arbeidsintensief en is daarmee klinisch toepasbaar.

maandag 28-10-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie